Điều kiện cần và đủ để kết nối mô hình server - clients đảm bảo thành công với phần mềm Dân Trí Soft

DanTriSoft có thể kết nối hệ thống server - client để các máy khách hiểu và đọc ghi dữ liệu lên máy chủ, thông thường sẽ cài đặt như hướng dẫn. Tuy nhiên, một số máy tính không setup được & bài viết này sẽ hướng dẫn điều kiện cần & đủ.
Tiện ích:
 - Quán quá rộng cần đặt các máy ở các khu vực khác nhau tiện cho việc order và tính tiền
 - Chủ muốn kiểm soát dữ liệu doanh thu và quản lý từ xa
 - Tạp hóa, siêu thị mini cần tính tiền nhanh, nhiều thu ngân cùng làm việc
...

Yêu cầu cần và đủ:
+ Máy chủ hoạt động lúc máy con kết nối vào dữ liệu
+ Máy chủ cần mở các port : 1433 và enable TCP/IP
+ Thông cổng 1433 cho tường lửa máy chủ
+ Máy chủ cần mở account có quyền truy cập từ máy con dantrisoft/dantrisoft


Khởi động lại server và tạo cấu hình kết nối cho máy clients.

0 Nhận xét