Khắc phục lỗi: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_S00T_HangHoa'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.SOOT_HangHoa', lỗi trùng mã hàng

Khi Thêm mới hàng hóa hoặc Nhập từ excel danh sách hàng hóa hiện thông báo lỗi: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_S00T_HangHoa'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.SOOT_HangHoa' như ảnh dưới.
Cách khắc phục:

- Đây là thông báo lỗi vì trùng mã hàng, tức là trong dữ liệu đã có mã hàng trùng lặp với thông tin hàng hóa nhập mới nên phần mềm không cho phép lưu.

- Khắc phục:

+ Nếu là Thêm mới hàng hóa: tắt cửa sổ hàng hóa đó đi, nhấn Thêm mới lại và đặt mã hàng khác không trùng với bất kỳ hàng hóa nào đã có trong phần mềm, sau đó thao tác bình thường & nhấn lưu.

+ Nếu là import từ file excel: kiểm tra và sửa lại Mã hàng trong file excel để mã hàng không được phép trùng. Sau đó cho Import dữ liệu lại. Xem video bên dưới để xử lý lỗi này một cách triệt để.

0 Nhận xét