Hướng dẫn sửa thông báo lỗi "sqlcmd is not a recognized"

Hướng dẫn xử lý thông báo lỗi "sqlcmd is not a recognized internal or external command, operable program or batch file" khi cài đặt Dân Trí Soft dẫn đến đăng nhập phần mềm không được.
Khi cài đặt phần mềm Dân Trí Soft thì có thông báo trong giao diện màu đen (CMD) dòng sau "sqlcmd is not a recognized...", phần mềm tiếp tục cài đặt nhưng khi nhấp double vào biểu tượng phần mềm đăng nhập vào phần mềm thì báo lỗi không đăng nhập được hoặc thông báo "tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ".

Xử lý:

* Nguyên nhân là do thư mục cmd của SQL Server đang bị lỗi.

* Cách xử lý: 

Bạn chỉ cần vào start, chọn tìm kiếm và gõ C:\program files\microsoft sql server\mssql.1\mssql\binn, sẽ hiện ra thư mục chứa thông tin.

(Lưu ý: với máy tính dùng Windows 10, 8 có thể bạn sẽ tìm kiếm theo C:\program files\microsoft sql server\80\tools\binn)

Sau đó, bạn cho cài đặt lại phần mềm Dân Trí Soft, bạn đừng quan tâm đến các thông báo. Sau khi cài đặt xong, bạn đăng nhập lại phần mềm thì thông thường sẽ đăng nhập được.

Bộ phận kỹ thuật Dân Trí Soft
0 Nhận xét