Chương trình hướng đến 1 triệu doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cho hoạt động kinh doanh.

Dự án: One Million Innovative Companies - 1 triệu doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Sứ mệnh
Dẫn đường đổi mới sáng tạo trong cộng  đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Tầm nhìn
Dự án xã hội nhằm giúp cho 1 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, startup tại Việt Vam tiếp cận tri thức đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh chủ trong việc ứng dụng tri thức đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra giá trị vượt trội cho doanh nghiệp và xã hội.

Chúng tôi thực hiện như thế nào - các nguyên lý:

Nguyên tắc mở: Dự án mở cho bất kỳ công ty, cá nhân nào có thiện nguyện và có những sản phẩm/dịch vụ tốt liên quan tới đổi mới sáng tạo được tham gia vào chương trình.

Minh bạch: các hoạt động và tài chính được minh bạch cho cộng đồng và nhà tài trợ.

Sử dụng công nghệ: Triệt để sử dụng công nghệ miễn phí như Youtube, Facebook, Website... để nhằm truyền tải tri thức.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực: chúng tôi tận dụng và sử dụng mọi nguồn lực hiện có.

Đối tượng nhắm đến của dự án:
Doanh nghiệp siêu nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp startup 

Các đối tác cùng thực hiện:
Các đối tác cá nhân sáng lập
Các doanh nghiệp đồng hành
Các trường đại học
Cộng đồng chuyên gia đổi mới sáng tạo
Các cộng đồng doanh nghiệp
Báo chí truyền thông

Phạm vi dự án:

Biên tập, địa phương hóa, dịch lại để xây dựng tri thức đổi mới sáng tạo... Tri thức đổi mới sáng tạo bao gồm:   kiến thức, nguyên tắc, công cụ.

Thúc đẩy, đưa tri thức sáng tạo vào trong hệ sinh thái doanh nghiệp thông qua: truyền thông, sách vở, tài liệu, hội thảo.

Đánh giá hiện trạng đổi mới sáng tạo: tại doanh nghiệp, nhân lực, cơ sở hạ tầng.

Hỗ trợ đưa các công cụ đổi mới sáng tạo như phần mềm, dịch vụ cloud, trí thông minh nhân tạo, mobile vào trong doanh nghiệp.

Tuyển dụng, đào tạo, phát triển và xây dựng nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo.

Kết nối các đối tác xây dựng hệ thống chuyên gia đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Hỗ trợ triển khai đổi mới sáng tạo thông qua lớp đào tạo, hội thảo chuyên sâu, xây dựng đào tạo hệ thống chuyên gia đổi mới sáng tạo.

Biên tập bởi ban nội dung của dự án.
0 Nhận xét